7 - 5 + 2 =, 4 - 3 + 1 =, 8 - 3 + 5 =, 9 - 5 + 4 =, 2 - 2 + 0 =, 6 - 1 + 5 =, 5 - 3 + 2 =, 1 - 1 + 0 =, 3 - 2 + 1 =, 10 - 6 + 4 =,

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;