3 - 1 + 2 =, 4 - 3 + 1 =, 2 - 1 + 1 =, 5 - 3 + 2 =, 1 - 1 + 0 =,

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;