1) Το 6/10 είναι ίσο με : a) 0,006 b) 0,06 c) 0,6 2) Το 93/10 είναι ίσο με : a) 9,3 b) 0,093 c) 0,93 3) Το 6327/100 είναι ίσο με : a) 63,27 b) 6,327 c) 632,7 4) Το 7136/1000 είναι ίσο με : a) 71,36 b) 7,136 c) 713,6 5) Το 51/1000 είναι ίσο με :  a) 0,51 b) 5,1 c) 0,051 6) Το 84/100 είναι ίσο με: a) 0,84 b) 0,084 c) 8,4 7) Το 0,021 σε κλάσμα είναι: a) 21/100 b) 21/10 c) 21/1000 8) Το 9,70 σε κλάσμα είναι: a) 97/10 b) 97/1000 c) 97/100 9) Το 83,05 σε κλάσμα είναι: a) 8305/1000 b) 8305/100 c) 8305/10 10) Το 4,6 σε κλάσμα είναι : a) 46/10 b) 46/100 c) 46/1000

ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;