1) Στο σπίτι μας λατρεύουμε τη μουσική και γι' αυτό έχουμε ένα ___________. Συχνά το ____________ και το θαυμάζω a) πιάνο - πιάνω b) πιάνω - πιάνο 2) Μόλις τελειώσεις να τρως το ____________ σου, _________ από τη θέση σου κι έλα εδώ. a) σύκο - σήκω b) σήκω - σύκο 3) ___________ ξέχασες ότι η _________ είναι ένα ολυμπιακό άθλημα; a) πάλι - πάλη b) πάλη - πάλι 4) Θα έχουμε πετύχει μια πολύ σημαντική ___________, αν καταφέρουμε να πληρώσουμε το __________ αυτού του μήνα. a) νίκη - νοίκι b) νοίκι - νίκη 5) Του κόπηκε η ____________ σαν είδε την τεράστια ___________ που έχουμε στον κήπο μας. a) μηλιά - μιλιά b) μιλιά - μηλιά 6) Το __________ του παππού χρειάζεται το ιδιαίτερο ___________ της Κρήτης για να αναπτυχθεί. a) κλήμα - κλίμα b) κλίμα - κλήμα 7) __________ ένα λουλούδι μέσα στο ___________. a) βάζο - βάζω b) βάζω - βάζο 8) Αγόρασε ένα ειδικό ____________ για φίδια και το άπλωσε γύρω από τη ___________. a) σκηνή - σκοινί b) σκοινί - σκηνή

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;