23+38, 17+16, 35+15, 28+17, 46+36, 29+25, 33+47, 28+34, 49+24, 55+19.

Προσθέσεις με κρατούμενο

από

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;