Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
innovative - old, old-fashioned, unique - common, ordinary, inventive - dull, original - last, latest, unexpected - deliberate, designed, planned,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά