Me gusta(n) - I like, Te gusta(n) - You like (Familiar), Le gusta(n) - He or She likes- or you like (formal), Nos gusta(n) - We like, Os gusta(n) - Ya'll like (Familiar), Les gusta(n) - They like/You all like, Me gusta - I like (One item), Me gustan - I like (multiple items), ¿Qué te gusta hacer? - What do you like to do?, ¿Te gusta...? - Do you like...?, No me gusta - I don't like,

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;