ΣΩΣΤΟ: 18,75 + 1,25 = 20, 15 - 6,25 = 8,75, 21,15 + 3, 85 = 25, 6,38 + 0,12 = 6,50, 3,2 - 1 = 2,2, 6,57 - 0,12 =6,45, 0,23 + 2,0 = 2,23, 9,28 - 0,01 = 9,27, 4,5 + 4,5 = 9, 7,5 - 1,25 = 6,25 , ΛΑΘΟΣ: 10 - 4,75 = 6,25, 25 - 3,85 = 22,65, 41- 16,05 = 26,95, 5,98 + 5, 02 = 10, 4,5 - 0,5 = 5,

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;