Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Grass, Rock, Flying, Steel, Lucky Egg, Capture, Stardust, Red team, Blue team, Yellow team, Rare.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Τυχαίες κάρτες είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά