Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Group 1: clean, quiet, pretty, safe, friendly, modern, long, big, expensive, hot, Group 2: dirty, noisy, ugly, dangerous, unfriendly, old, short, small, cheap, cold,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά