Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) stone 2) frost 3) senior 4) dirt 5) cuisine 6) bank 7) mammoth 8) don 9) enable 10) mutton 11) trinity 12) through 13) Dover 14) drinkable 15) sonnet

Identify the etymology of the following words.

από

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Άνοιξε το κουτί είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά