Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) the afternoon a) IN b) ON c) AT 2) 6 p.m a) IN b) ON c) AT 3) 25th May a) IN b) ON c) AT 4) autumn a) IN b) ON c) AT 5) Saturday a) IN b) ON c) AT 6) Easter a) IN b) ON c) AT 7) my birthday a) IN b) ON c) AT 8) Christmas a) IN b) ON c) AT 9) 10 minutes a) IN b) ON c) AT 10) 1999 a) IN b) ON c) AT 11) Friday night a) IN b) ON c) AT 12) night a) IN b) ON c) AT 13) the weekend a) IN b) ON c) AT 14) summer a) IN b) ON c) AT 15) Monday morning a) IN b) ON c) AT 16) March a) IN b) ON c) AT 17) the morning a) at b) in c) on 18) 2007 a) in b) on c) at 19) Monday a) in b) at c) on 20) 5th of May a) at b) on c) in

Prepositions of time - "in", "on", "at"

από

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά