Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Is there a bank near here?, Can you tel me how to get to Green Street?, How do I get to Park road?, Where can I find a bank?, Go straight along the road, The bank is on the left, Turn right at the museum, Turn right at Green street, Pass the supermarket, Go across the bridge, Go up(down) the street.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά