Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Wymagają przed sobą przecinka: ale, bo, chyba że, ponieważ, lecz, dlatego, jednak, mimo że, że, więc, zatem, toteż, natomiast, wobec tego, czyli, Nie stawiamy przed nimi przecinka: i, oraz, tudzież, albo, bądź, ani, lub, niż, ni,

Przed którymi spójnikami postawić przecinek?

από

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά