Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
GALLO, GALLINA, PULCINO , MAIALE , MUCCA , GATTO, CANE, PASSEROTTO , CAVALLO , ASINO, PECORA , OCA , LUPO , LEONE , RANA , PESCE .

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Τροχός της τύχης είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά