Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Sadducees - what group was very wealthy , Zealots  - what group used violence to force the romans out of Palestine , Pharisees - What group were the religious leaders of synagogues , Essences - What group lives in the deserts with a strict religious life., Sadducees - What group did co operate with the romans ,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά