Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
flood, draught, earthquake, hurricane, tornado, voclanic eruption, forest fire, tsunami, lightning ,

Unscramble the words of natural disasters

από

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά