Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Where do you come from?, Where is the train station?, How often do you read magazines?, Where are your friends from?, Why didn't you write to me?, Do you often go to the cinema?, What does this word mean?, What time did your friends arrive?, Does the class finish ar 8:00?, Where were you born?.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Τυχαίες κάρτες είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά