Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
[First of all], there was an intrusion in the Tower of London... [And] we know now that the royal crown was stolen. [Despite]the lack of further information, a private detective was sent to invest. [However]the case was more complicated than expected. [While] an intrusion was declared later on, no one sounded the alarm. [Moreover]it is supposed to be the responsibility of the head of security, who mysteriously kept quiet that night. [In the end,]we all want to get to the bottom of this, and there will be further investigation. .

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά