Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) Which of the following has been recognised as a significant risk factor for the death in patient with covind 19? a) Less RBC b) Neutropenia c) Decrease lactate dehydrogenase levels d) Elevated D- dimer levels 2) Which of the following is/ are symptoms of novel corona virus? a) Fever b) Cough c) Shortness of breath d) All of these 3) SARS virus was spread in 2002 in which country? a) China b) Saudi Arabia c) Vietnam d) Iran 4) Which section of the Epidemic Diseases Act empowers state government to take special measures and formulate regulaations to contain any outbreak? a) Section 4 b) Section 2 c) Section 6 d) Section 7 5) MERS was first spread over in which country? a) China b) Saudi Arabia c) Oman d) Yeman

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά