Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
δοτική α΄ κλίσης: ὁρμῇ, ἀρετῇ, ῥώμῃ, τέχνῃ, θαλάττῃ, γλώσσαις, εὐψυχίᾳ, πολιτείᾳ, νεανίαις, μελίσσῃ, γλώσσῃ, πολιτείαις, νεανίᾳ, πολίτῃ, ποιηταῖς, γλώσσαις, δοτική β΄ κλίσης: νήσοις, κινδύνῳ, ἠπείροις, διδασκαλείῳ, ἀνθρώποις, πολέμοις, κινδύνοις, τροπαίοις, κατακλυσμοῖς, τόποις, διδασκαλείοις, χρόνῳ, θεοῖς, πολέμῳ, δώροις, χρόνοις, δώρῳ,

Βρείτε ποια είναι η σωστή πτώση και κλίση των ουσιαστικών

από

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά