Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) I gave ___________ a present.  a) him b) her c) me 2) _____________ is watching TV in her room. a) She b) Her c) He 3) He is happy, I gave _____________ a piece of cake.  a) His b) Him c) Her 4) This book is ____________. a) he b) hers c) his 5) The book is ____________. a) he b) hers c) she 6) She is happy, I gave _____________ a piece of cake.  a) her b) him c) she 7) _____________ is watching TV in his room. a) He b) Him c) She 8) I gave ___________ a present.  a) her b) she c) hers 9) I want to go to play with ______________________. a) him b) her c) them 10) The cookie tastes good, I like ________________. a) me b) it c) him

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά