Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) What do we celebrate on this day? a) pets b) thanksgiving c) love 2) What do lovers get from each other? a) Books b) Cards c) Food 3) What flower is usually given on this day? a) tulips b) red roses c) white lily 4) What's the name of the angel who shoots arrow at Valentines? a) Cupid b) Charlie c) Valentine 5) What does the word Valentine actually mean? a) a candle b) a holiday c) a card sent or given on Valentine's day 6) Where is Cupid from? a) Rome b) Greece c) Egypt 7) Does the date of Valentine's Day ever change? a) yes b) no 8) What good did the priest Valentine do for lovers? a) He performed marriage ceremonies b) He helped them find a true love

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά