Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) ¿españa es una monarquia parlamentaria? a) no b) si c) todavia no se sabe d) estan investigando e) eso no existe f) solo es madrid 2) otros derechos y deberes a) derecho a la propiedad privada b) derecho a no pagar nada solo lo que me interese c) derecho y deber trabajar d) derecho a tener siempre un coche e) derecho a contraeer matrimonio f) derecho a tomar vacaciones siempre que queramos 3) derechos fundamentales a) a la intimidad b) Al honor c) al cuidado de ti mismo d) a la libre circulacion e) a no formar una familia f) hacer lo que me digan los demas 4) libertades publicas a) de pensamiento b) proteccion c) defender españa d) defender a todo aquel que haga el mal e) de asociacion f) religiosa 5) derechos economicos a) proteccion de la familia b) tercera edad c) Carcel d) infancia e) ocupacion f) juventud

derechos y deberes de los españoles segun la constitucion

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά