Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
True: Compasso Binário, Compasso Ternário, Compasso Quaternário, nota mi, nota sol, nota dó, False: Compasso Binário, Compasso Ternário, Compasso Quaternário, clave de sol, nota sol na flauta, nota dó (grave) na flauta,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά