Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) Sylvia is doing her exercises in the palace garden. a) true b) false 2) Sylvia is wearing a black track suit. a) true b) false 3) Sylvia meets Bob and Muzzy at six. a) true b) false 4) Sylvia, Bob and Muzzy hide behind a tree. a) true b) false 5) It's raining when Bob and Muzzy go to the small house. a) true b) false 6) The king working in the garden. a) true b) false 7) Sylvia has a real headache. a) true b) false 8) The queen tells Sylvia to stay in her room and rest. a) true b) false 9) Sylvia is playing tennis and going skating. a) true b) false

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά