Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) He doesn't like carrots.  a) b) 2) She likes cakes!  a) b) 3) Peter likes water.  a) b) 4) She likes cheese.  a) b) 5) Paul doesn't like grapes.  a) b) 6) My friend doesn't like orange juice.  a) b) 7) Sam doesn't like crisps. a) b) 8) My sister likes sandwiches. a) b) 9) Henry ________ fried potatoes. a) DOESN'T LIKE b) LIKES 10) Sarah _____________ broccoli. a) DOESN'T LIKE b) LIKES

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά