Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
tremble - to shake because you are scared., breath - air that you take in from your mouth, sunset - when the sun goes down at night, gown - a long beautiful dress, jewellery - gold and silver ornaments for your body, misery - sadness, gems - diamonds, rubies - expensive stones, swarm - a big group of insects, infest - when rats or insects come to live in your house, sob - to cry very sadly, flutter - to flap your wings like a butterfly, plead - to ask someone to do something for you, release - to free, to open a cage, to let something excape,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά