Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Spaceship - Rocket, World - Earth, Garbage - Trash, Purchase - Buy, Begin - Start, Assist - Help, Gather - Collect, Present - Gift, Awful - Terrible ,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά