Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
have a slanging match - fighting using words/ arguing, apprehensive - feeling worried, mortified - ashamed/ embarrased, shattered - broken into small pieces, considerate - kind & helpful, wreched - badly damaged, secluded - distant/ isolated, slum - very poor or crowded area, thrill - a feeling of excitement, titillation - excitement, pal - friend , backfire - to have an opposite effect, pamper yourself - to indulge yourself, intrusive - annoying, conscientious - determined,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά