Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) Ich _____________ geklettert. a) bin b) habe c) hast d) sind e) seid f) hat 2) Du _______ gelesen. a) bin b) ist c) hat d) seid e) habe f) hast 3) Wir ________ in der Schule geturnt. a) sind b) haben c) bist d) hat e) habt f) seid 4) Ihr _________ sehr schnell gelaufen. a) bist b) sind c) seid d) habt e) bin f) ist 5) Die Kinder ___________ Brot mit Käse zum Frühstück gegessen. a) hat b) ist c) sind d) haben e) habe f) seid 6) In der Schule __________ wir immer sehr lange gespielt. a) haben b) hast c) sind d) bin e) ist f) hat 7) Jeden Morgen _________ ich 250 m geschwommen. a) hast b) bin c) bist d) hat e) sind f) ist 8) Wann ________ du die Matheaufgaben gemacht? a) haben b) bist c) habt d) hast e) ist f) sind

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Άνοιξε το κουτί είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά