Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) The cotton is very __________ a) light b) heavy c) easy 2) The street was crowded and someone _____________ me. a) pushed b) threw c) speed 3) Elephants are big and very ______________. a) light b) heavy c) easy 4) The test was very ______________. I did it quickly. a) heavy b) difficult c) easy 5) Which one can be the effect of ' You move quickly.' a) You fall down. b) You eat too much candy. c) You play in the sand. 6) What do you think when you look at this picture? a) push b) groun c) speed 7) Chicks can't fly. What is the effect of this sentence? a) Their wings get strong.  b) Father birds get food for them. c) They get big. 8) Chicks' wings get strong. Which one can be the cause of this sentence?  a) Parent Birds get food for them. b) They are very small. c) They move their wings in the nest.  9) A ___________ makes something move. a) force b) speed c) heavy 10) We need a _______ force to move something that is __________. a) heavy / light b) small / light c) small/ heavy 11) ___________ is how fast things move. a) Heavy b) Easy c) Speed

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά