Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) the phrase the smallest continent or the largest isalnd describes a) australia b) africa c) antarcitica 2) which of these can you not find in Canada? a) forests b) rivers c) jungle 3) the hihest waterfall in the world is a) niagara falls in north america b) Victoria falls in africa c) angel falls in south america 4) the highhest mountain and the largest lake in britain arein a) England b) Scotland c) Wales 5) which of these sea animals is a fish? a) shark b) whale c) dolphin 6) which of these animals lives in asiabut not in africa? a) lion b) elephant c) tiger 7) which two of these animalslive in the british isles? a) bear b) deer c) cheetah d) beaver

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά