1) Αν δύο πολύγωνα έχουν τις πλευρές τους ανάλογες και τις αντίστοιχες γωνίες τους ίσες, τότε είναι όμοια. a) Σ b) Λ 2) Δύο κανονικά πολύγωνα που έχουν το ίδιο πλήθος πλευρών είναι όμοια. a) Σ b) Λ 3) Δύο τετράγωνα είναι όμοια. a) Σ b) Λ 4) Δύο ορθογώνια είναι όμοια. a) Σ b) Λ 5) Αν δύο πολύγωνα έχουν τις πλευρές τους ανάλογες, τότε είναι όμοια. . a) Σ b) Λ 6) Δύο ρόμβοι είναι σχήματα όμοια. a) Σ b) Λ 7) Αν δύο πολύγωνα είναι ίσα, τότε είναι όμοια. a) Σ b) Λ 8) Δύο κανονικά πολύγωνα είναι όμοια. a) Σ b) Λ 9) Αν δύο τρίγωνα έχουν δύο γωνίες τους ίσες μία προς μία, τότε είναι όμοια. a) Σ b) Λ 10) Ο λόγος των περιμέτρων δύο όμοιων πολυγώνων είναι ίσος με το λόγο ομοιότητας τους a) Σ b) Λ

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;