1) 10 + 6 = ? a) 6 b) 106 c) 16 2) 10 + ? = 19 a) 19 b) 9 c) 7 3) 10 + 1 = ? a) 10 b) 11 c) 9 4) 10 + ? = 11 a) 0 b) 10 c) 1

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;