1) Ποιο είναι το σωστό; a) συνιθησμένος b) συνηθισμένος c) σινιθισμένος d) συνηθησμένος 2) Ποιο είναι το σωστό; a) θύμμωσε b) θίμωσε c) θύμωσε d) θείμωσε 3) Ποιο είναι το σωστό; a) ξεγλίστρησε b) ξεγλήστρισε c) ξεγλίστρεισε d) ξαιγλίστρησε 4) Ποιο είναι το σωστό; a) σκοτινός b) σκωτεινός c) σκοτηνός d) σκοτεινός 5) Ποιο είναι το σωστό; a) δειμιουργία b) δημιουργία c) διμιουργία d) δημιουργεία 6) Ποιο είναι το σωστό; a) κεφάλη b) καιφάλι c) κεφάλι d) κεφφάλι 7) Ποιο είναι το σωστό; a) απωκάλυψη b) αποκάλιψη c) αποκάλειψη d) αποκάλυψη 8) Ποιο είναι το σωστό; a) δύναμη b) δύνναμη c) δίναμη d) δείναμη 9) Ποιο είναι το σωστό; a) σύντροφη b) σίντροφοι c) σύντροφοι d) σύντροφι 10) Ποιο είναι το σωστό; a) κατόρθωμα b) κατώρθωμα c) κατόρθωμμα d) κατώρθομα 11) Ποιο είναι το σωστό; a) φωννή b) φωνή c) φωνί d) φονή 12) Ποιο είναι το σωστό; a) ξαπλομένος b) ξαπλωμμένος c) ξαπλωμαίνος d) ξαπλωμένος

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;