1) 3+3= a) 6 b) 5 c) 7 2) 4+3= a) 8 b) 9 c) 7 3) 2+3= a) 6 b) 5 c) 4 4) 5+4= a) 10 b) 8 c) 9 5) 4+4= a) 7 b) 8 c) 9 6) 4+2= a) 6 b) 5 c) 7 7) 2+2= a) 3 b) 4 c) 5 8) 5+5= a) 8 b) 9 c) 10 9) 3+5= a) 7 b) 8 c) 9 10) 6+3= a) 9 b) 10 c) 8 11) 5+2= a) 8 b) 6 c) 7 12) 2+6= a) 8 b) 7 c) 9

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;