Αρτηρίες - Πήξη αίματος, Φλέβες - Μεταφέρουν αίμα από την καρδιά, Τριχοειδή - Μεταφέρουν Ο2 , Πλάσμα - Άμυνα απέναντι στα μικρόβια, Ερυθρά αιμοσφαίρια - Υγρό του αίματος, Λευκά αιμοσφαίρια - Ενώνουν τις αρτηρίες με τις φλέβες, Αιμοπετάλια - Μεταφέρουν αίμα προς την καρδιά,

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;