Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) There are ...... bananas. a) a lot of b) lot of c) much 2) There isn't ...... juice in the bottle. a) much b) many c) any 3) There is ..... water in the jug. a) a lot of b) many c) any 4) There aren't ..... strawberries on the table. a) much b) many c) any 5) How ..... apples are there in the tree? a) many b) much c) any 6) There isn't ..... flour in the bowl. a) any b) much c) many 7) How ..... tea is there in the cup? a) much b) any c) many 8) Peter has got .... friends. a) a lot of b) lot of c) much 9) I've got .... sugar in the cupboard. a) much b) a lot of c) many 10) There aren't .... burgers. a) lot of b) many c) a lot of

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά