Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) What ecosystem is this? a) grassland b) tundra c) wetland 2) The tundra is ... a) white and cold b) white and hot c) black and cold 3) The desert is ... a) hot and wet b) hot and dry c) warm and dry 4) What is the animal doing? a) it is skipping b) it is slithering c) it is hopping 5) What are they doing? a) they are hopping b) they are sleeping c) they are running 6) They .... dancing. a) are b) am c) is 7) She .... eating. a) is b) are c) am 8) Compare. The giraffe is ......... the monkey. a) taller than b) tallest than c) the tallest 9) Compare. The snake is ....... animal of the three. a) the smaller b) smaller than c) the smallest 10) Compare: The blue elephant is ................ of all.  a) the bigger b) the biggest c) biggest than 11) We ........... pollute the air. a) shouldn't b) should c) can 12) We should ..... a) recycle metal, paper and plastic b) leave trash on the floor c) clean the floor

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Κοινότητα Vanetaz CEIBAL 3

Αργεντινή

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά