Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) EL RESULTADO DE LA MULTIPLICACIÓN SE DENOMINA: a) PRODUCTO b) FACTORES c) MULTIPLICADOS 2) 50.134 X 1 = a) 0 b) 50.134 c) 1 3) 27.843 X 0 = a) 27.843 b) 1 c) 0 4) 6X6 = a) 36 b) 30 c) 35 5) 7X7= a) 40 b) 49 c) 50 6) 8X8= a) 60 b) 64 c) 68 7) 9X9= a) 81 b) 80 c) 90 8) 100 + 20 + 200= a) 120 b) 220 c) 320 9) 550-50 = a) 500 b) 600 c) 450 10) 15+ 20 +100 = a) 235 b) 135 c) 125 11) 10.000 - 2.000 = a) 12.000 b) 11.000 c) 8.000
από

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά