Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) While my mother is eating rice, I am drinking tea with milk. 2) She does not listen very attentively. 3) Is my father working now? 4) My younger brother is not wasting money in the shopping mall now. 5) They want some coffee.  6) Are my parents earning money now? 7) We are filling our trolley with bread at this moment. 8) My father in not asking the shop assistant about the price now.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Άνοιξε το κουτί είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά