Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
cautious - Cheung always takes a long time to make up his mind and he's careful to avoid problems or danger., eccentric - Karl acts a bit strange sometimes and wears the oddest clothes, but he's a good guy., flexible - Noriko is a great addition to the team. She adapts quickly to new situations and doesn't mind change., genuine - I really like your fiancé - he seems honest and sincere., mean - My last teacher wasn't very kind. She often laughed at students when they made mistakes., moody - Sam's a typical teenager. He always seems to be unhappy or else he suddenly gets angry for no reason., naive - Joe thought his first job would be easy and people would be nice. He soon learnt differently!, sympathetic - My friend always has time for me when I've got a problem. He seems to understand and wants to help., trustworthy - You can tell Marta a secret and you know she won't tell any living soul., outgoing - Lucia is a great tourist guide because she's so friendly and enjoys meeting people.,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά