Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) Where does she work? ¿DÓNDE TRABAJA? a) HOSPITAL b) POLICE STATION c) SCHOOL 2) Where does he work?  ¿DÓNDE TRABAJA? a) POLICE STATION b) FIRE STATION c) RESTAURANT 3) Where do they work?  ¿DÓNDE TRABAJAN? a) RESTAURANT b) VET CLINIC c) AIRPORT 4) Where does he work? ¿DÓNDE TRABAJA? a) FARM b) HOSPITAL c) VET CLINIC 5) Where do they work? ¿DÓNDE TRABAJAN? a) VET CLINIC b) HOSPITAL c) POLICE STATION 6) Where does he work? ¿DÓNDE TRABAJA? a) AIRPORT b) FIRE STATION c) POLICE STATION 7) Where does she work? ¿DÓNDE TRABAJA? a) HOSPITAL b) FARM c) FIRE STATION

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά