Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
When you are all [ears], it means you are fully listening to someone., If someone wishes you to break a [leg], they are wishing you good luck., If you have cold [feet], it means you are very nervous before an important event., If you are the apple of someone's [eye], you are that person's favourite., If you need to learn something by [heart], you need to memorize it., If your [lips] are sealed, you promise to keep a secret., If you have a sweet [tooth], you like eating a lot of sweets., If something costs you an [arm] and a leg, it means it is very expensive., Is someone is giving you the cold [shoulder], they are ignoring you., If you cross your [fingers], it means you hope something good will happen..

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά