Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
If I met a good-looking man/woman this evening, ..., If I lived in a bigger hovuse, ..., If I had more time, ..., If I had to get a new jo b ,..., If I was a famous film star, ....

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Τροχός της τύχης είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά