Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) 1+1= 2) 5+0= 3) 6+2= 4) 4+4= 5) 5+4= 6) 3+3= 7) 2+1= 8) 9+1= 9) 0+8= 10) 5+2= 11) 4+2= 12) 1+6=

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Άνοιξε το κουτί είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά