Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
CUP OF TEA - It is not the the type of thing that you like , BESIDES - in addition to; also, NO WONDER - it is not surprising, THE SAME - exactly like another; it is not different, CAREER - the job or series of job that you do during your worklife, HOWEVER - despiste this, WORK OUT - to exercise in order to improve your skills, WAY - a route, a direction, or a path, EXPLAIN - to make something clear or easy; give information about it,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά