Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) ... you swim when you were 10? a) Was able to b) can c) can't d) could 2) We ... get on the meeting on time yesterday because the train was delayed by one hour a) can b) could c) couldn't d) was able to 3) He... arrive at the party on time, even after missing the train. so he was very pleased. a) can to b) is able to c) has able to d) was able to 4) He is amazing, he ... speak 5 languages including Chinese.  a) can b) able to c) can't d) has able to 5) I looked everywhere for my glasses but I ... find them anywhere. a) can b) can't c) couldn't d) was able to 6) I searched for your house for ages, luckily I ... find it in the end. a) can b) didn't can c) couldn't d) was able to 7) She's 7 years old but she ... read - her parents are taking extra classes for her.  a) can b) can't c) couldn't d) was able to 8) I read the book 3 times but I ... understand it. a) can b) could c) couldn't d) was able to 9) I ... drive a car until I was 34 - I moved to a country side so I had to learn. a) can b) had been able to c) couldn't d) able to 10) James ... speak Japanese when he lived in Japan, but he's forgotten most of it now. a) can b) could c) couldn't d) were able to

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά