Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
What is the weather like?, Why are all the pirates scared?, Is Tom an old pirate?, Who is Coco?, What is Coco?, Where is Tom hiding?, Who is up on a post?, Why does Tom jump into the sea?, How do Tom and Coco get to the island?, What is there in the bottle?, What do they find?, Is the treasure chest empty? , Why are they happy in the end of the story?.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Τροχός της τύχης είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά